Kurss “Ievads klīniskajā garīgajā aprūpē 2023” pabeigts!

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Kapelānu apmācība

LATVIJAS PROFESIONĀLO VESELĪBAS APRŪPES KAPELĀNU ASOCIĀCIJA

piedāvā  apmācības kursu

“IEVADS KLĪNISKAJĀ GARĪGAJĀ APRŪPĒ”

2023. gada marts – maijs

Kurss “Ievads klīniskajā garīgajā aprūpē” piedāvā interesentiem iespēju padziļināt un nostiprināt zināšanas personīgās, profesionālās un garīgās attīstības ietvaros.

Kursa vadītāja
Dace Soldāne, Bc. theol., Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas valdes locekle, SIA Vidzemes slimnīcas profesionālā veselības aprūpes kapelāne, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas AIRI trenere, ģimenes asistente.

Kursa asistente
Kristīne Dzelzīte, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta kapelāne.

Supervizore
Dana Kalniņa-Zaķe, Mg. theol, LSA sertificēta supervizore

Vieslektori: dažādu specialitāšu profesionāļi.

Kursa mērķi:
• Mudināt kursa dalībnieku iepazīt sevi kā garīgās aprūpes sniedzēju un izvērtēt, kā viņa/s garīgā aprūpe ietekmē citas personas.
• Mudināt kursa dalībnieku izvērtēt, kā viņa/s pasaules uzskats, vērtības, pieņēmumi, “stiprās” un “vājās” puses ietekmē un nosaka viņa/s sniegto garīgo aprūpi.
• Iepazīstināt kursa dalībniekus ar klīnisko apmācības modeli un palīdzēt to izmantot savu mācību mērķu sasniegšanai.

Programmas uzdevumi:

Attīstīt refleksijas iemaņas
• attīstīt kursa dalībnieka pašizpratni un spēju pielietot klīnisko apmācību metodi;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju pielietot gan individuālo, gan grupas supervīziju personīgajā un profesionālajā izaugsmē, ieskaitot spēju veikt pašsupervīziju.

Veicināt formāciju un izaugsmi
• attīstīt kursa dalībnieka spēju apzināties sevi kā garīgās aprūpes sniedzējus un to, ka viņa/s darbs ietekmē/atstāj iespaidu uz aprūpējamiem;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju apzināties, kā viņa/s attieksmes, vērtības un pieņēmumi, stiprās un vājās puses iespaido viņa/s sniegto garīgo aprūpi;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju iesaistīt un izmantot pārējos grupas dalībniekus savas personības un pastorālās funkcionēšanas atbalstam, konfrontēšanai un noskaidrošanai.

Attīstīt šādas kompetences:
• attīstīt kursa dalībnieka spēju apzināties un izprast, kā cilvēki, sociālie apstākļi, sistēmas un struktūras iespaido viņa/s un pārējo personu dzīves un kā šos jautājumus efektīvi aktualizēt savā aprūpē;
• attīstīt kursa dalībnieka iemaņas, sniedzot intensīvu un ekstensīvu garīgo aprūpi;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju efektīvi lietot garīgajā aprūpē savu reliģisko/ garīgo pieredzi, teoloģiskās koncepcijas un zināšanas personības teorijās un starppersonu attiecību un dinamikas teorijās;
• sniegt iespēju kursa dalībniekam praktizēt savu pastorālo identitāti profesionālās attiecībās un efektīvu darbu starpdisciplinārās aprūpes komandas ietvaros;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju pielietot savu individuālu skatījumu pastorālo un pravietisko funkciju ietvaros, gan sludinot, mācot, vadot, administrējot un sniedzot garīgo aprūpi.

Programmas noslēgumā kursa dalībnieks demonstrē šādas spējas:

Formācijas un izaugsmes jomā:
• spēj artikulēt sava reliģiskā / garīgā mantojuma centrālās tēmas un to, kā viņa/s teoloģiskā izpratne balsta viņa/s kalpošanu;
• spēj identificēt un aprakstīt galvenos viņa/s dzīves notikumus, attiecības un kultūrkontekstus, kas ietekmē viņa/s personības identitāti sniedzot garīgo aprūpi;
• spēj izmantot grupas un supervizora sniegto atgriezenisko saiti par savu garīgās aprūpes praksi.

Kompetences jomā:
• spēj riskēt un piedāvāt atbilstošu atgriezenisko saiti piemērotā brīdī;
• spēj atpazīt attiecību dinamiku grupas kontekstā;
• var demonstrēt kursa programmā piedāvāto konceptuālo nostādņu integrāciju savā garīgās aprūpes praksē;
• spēj dibināt palīdzošas attiecības dažādās iedzīvotāju grupās – gan to ietvaros, gan starp tām.

Refleksijas jomā:
• spēj izmantot klīnisko apmācību metodi savu mācību mērķu sasniegšanai;
• spēj formulēt skaidrus un specifiskus mērķus savā turpmākajā garīgajā formācijā, balstoties uz savām “stiprajām” un “vājajām” pusēm.


Prakse

Katrs grupas dalībnieks, atbilstoši savām iespējām un dzīvesvietai patstāvīgi vai ar kursa mācībspēku atbalstu atrod savas individuālās prakses vietu ar veselību un garīgo aprūpi saistītā institūcijā. Prakses apjoms kursā vismaz 35 astronomiskās stundas.

Kursa apjoms/ dalībnieku skaits/maksa

Kursa ilgums — 3 mēneši. Nodarbības tiks organizētas moduļu veidā — divas reizes mēnesī: piektdienas vakars attālināti (2 h), sestdiena (8 h) un svētdiena (8h) klātienē, kopā 6 moduļi.
Katrs kursa dalībnieks programmas laikā obligāti apmeklē noteiktu skaitu individuālo un grupas supervīziju.
Kursa dalībnieku skaits grupā plānots no 5 līdz 8 personām.
Kursa maksa (ieskaitot individuālās supervīzijas un mācību materiālus) 792 eur (pastāv iespēja atsevišķi vienojoties maksāt reizi mēnesī 264 eur vai par katru moduli 132 eur).

PIETEIKŠANĀS

Uzņemšana kursā notiek konkursa kārtībā divās kārtās:

I. Dokumentu iesniegšana

 1. Pieteikums
  Pieteikums izdarāms rakstiskā formā aizpildot kursa dalībnieka anketu.
 2. Dzīvesstāsts
  Jāraksta brīvā formā vadoties pēc plāna “Vadlīnijas dzīvesstāsta rakstīšanai”. Apjoms, dziļums un žanrs pēc izvēles.
 3. Vienas sarunas apraksts
  Vienas personīgas sarunas/tikšanās (piemēram, atbalstošas) apraksts. Aicinājums to
  atainot dialoga veidā (līdzīgi kā lugas teksts), proti, kas tika teikts, kas notika un kā tas bija, kad saruna notika.

  Visu dokumentu nosūtīšanas termiņš ir 2022. gada 31. janvāris (e-pasta datums).

II. Individuāla intervija

Grupas komplektēšana notiek atlases veidā balstoties uz anketu, dzīvesstāstu un interviju rezultātiem, ievērojot nepieciešamību pēc dažādības. Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, kandidāti atlases veidā tiks aicināti uz otro kārtu – interviju.


Prasības reflektantiem:

 • Uzsākta vai pabeigta teoloģiskā izglītība (kursā var pieteikties jebkurai konfesijai/reliģijai piederīgie) un/vai augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās zinātnēs vai medicīnā.
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar cilvēkiem šādās jomās: reliģija, sociālais darbs, pedagoģija, ārstniecība, aprūpe, NVO, brīvprātīgais darbs utmldz.
 • Komunikācijas prasmes, attīstīta empātija, tolerance, diskrētums; emocionāla stabilitāte strādājot ilgstošas un intensīvas psihoemocionālas spriedzes apstākļos.

Publicēts iekš Apmācība | Komentāri ir izslēgtiKapelānu apmācība

Kurss “Ievads klīniskajā garīgajā aprūpē 2022” pabeigts!

Publicēts iekš Aktualitātes, Apmācība | Birkas | Komentāri ir izslēgtiKurss “Ievads klīniskajā garīgajā aprūpē 2022” pabeigts!

Svētbrīdis Dvēseļu dārzā 2021. gadā.

Mīļie vecāki!

Šogad savus mazos zvaigžņu bērniņus pieminēsim ar svētbrīdi 4. jūnijā, plkst. 16:00.

Dvēseļu dārzs atrodas Rīgā, Sv. Alberta Romas katoļu baznīcas teritorijā, Liepājas ielā 38.  Šeit apglabāti mazuļi,  no 2008. līdz 2020. gada maijam (ieskatot).

Valstī noteikto Covid ierobežojumu dēļ, svētbrīdī piedalīties aicinām attālināti, pievienojoties  tiešsaistei Zoom platformā: https://zoom.us/j/8510447450

Piemiņas vietu iespējams apmeklēt individuāli, jums ērtā laikā, ievērojot visus nepieciešamos piesardzības pasākumus.

Bērniņus, kuri miruši no 2020 gada jūnija (ieskaitot) līdz 2021. gada maijam (ieskaitot) plānots apbedīt jaunajā Dvēseļu dārzā Rīgas Lutera baznīcas teritorijā, Torņkalna ielā 3/5, Rīgā. Par datumu un laiku ziņosim vecākiem individuāli. Ja vecāki nav atstājuši kontakttālruni vai e-pastu, lūdzu interesēties zvanot kapelānei- 26596830 vai rakstiet uz e-pastu kristine.dzelzite@stradini.lv

Uz tikšanos!

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

Vidzemes slimnīcā atklāta kapela

Dace Soldāne, Vidzemes slimnīcas kapelāne

Vidzemes slimnīcā atvērta kapela pacientu un viņu tuvinieku garīgās aprūpes vajadzībām.

Kapela iekārtota speciāli tai paredzētā telpā un ērti sasniedzamā vietā 1. stāvā pirms ieejas Hronisko pacientu aprūpes nodaļā. Īpašu noskaņu rada kristietības simbols pie sienas. Krusts ar ērkšķu vainagu tapis pēc Valmieras Dizaina un mākslas vidusskolas direktores vietnieces izglītības jomā Ineses Andersones  ieceres un ar viņas aktīvu līdzdalību tās realizēšanā.

“Pacientam un viņa tuviniekiem”, stāsta kapelāne Dace Soldāne, profesionāla garīgās aprūpes speciāliste, “ir tiesības, atrodoties slimnīcā, saņemt garīgo aprūpi neatkarīgi no viņa pasaules uztveres un reliģiskās piederības. Kapela kā atsevišķa un īpaša telpa ir piemērotākā vieta, kur šādu garīgo aprūpi sniegt, sarunājoties vai vienkārši uzklausot pacientus vai viņu tuviniekus. Esmu ļoti gandarīta, ka, iecerot jauno Hronisko pacientu aprūpes nodaļu, slimnīcas vadība atvēlēja telpu arī kapelai, kura pieejama ikvienam slimnīcas pacientam, viņu tuviniekam un arī pašiem darbiniekiem. Te ir vieta klusumam, lūgšanām, iespējai pabūt vienatnē un arī konfesionālām darbībām un rituāliem”.

Profesionāls veselības aprūpes kapelāns slimnīcā piedāvā un nodrošina sarunu konfidencialitāti, atbalstu un klātbūtni uztraukuma, sēru un zaudējumu gadījumos, pieņemšanu un iekļaušanu, palīdzību noteiktas konfesijas/reliģijas garīdznieka apmeklējuma organizēšanā, dievkalpojumu, piemiņas svētbrīžu, kristību un citu rituālu organizēšanu un koordinēšanu slimnīcas nodaļās un kapelā.

Kapelāna apmeklējumu var pieteikt dažādi: iestājoties slimnīcā, jautājot ārstam, māsai, māsas palīgam vai klientu apkalpošanas speciālistam, piezvanot kapelānei Dacei Soldānei uz mob.t. 26323168 vai ierodoties viņas kabinetā A korpusā, 1. stāvā (pretim kapelai) pirmdienās, trešdienās un piektdienās plkst. 08.00-16.00.

Dace ir LĀPPOS sertificēta veselības aprūpes kapelāne, reģistrēta Veselības inspekcijas Ārstniecības atbalsta personu reģistrā un šobrīd pilda Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu valdes priekšsēdētājas pienākumus.

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

LPVAKA biedri iesaistīti hospiss.lv projektā

116096859_170730581158518_2921855538754202277_nLPVAKA biedri iesaistīt hospiss.lv projektā, kas paredz ieviest hospiss mājas aprūpes pakalpojumu. Septembrī tiks uzsākta paliatīvās un hospiss mājas aprūpes brīvprātīgo apmācības programma, kuras mērķis ir veicināt kvalitatīva un ilgtspējīga brīvprātīgā darba izveidi un attīstību kā integrālu paliatīvās un hospiss mājas aprūpes pakalpojuma daļu.

Publicēts iekš Aktualitātes, Hospiss.lv | Birkas | Komentāri ir izslēgtiLPVAKA biedri iesaistīti hospiss.lv projektā

Piemiņas svētbrīdis Dvēseļu dārzā 2020. gadā

Mīļie vecāki!

Jūnija pirmajā piektdienā plānotais ikgadējais Piemiņas svētbrīdis Dvēseļu dārzā, Svētā Alberta baznīcas dārzā, Liepājas ielā 38, tiek pārcelts uz pagaidām nenoteiktu laiku sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī. Lūdzam sekot informācijai pēc 9. jūnija šeit vai dveseludarzs.lv !

800x600

Publicēts iekš Dvēseļu dārzs | Komentāri ir izslēgtiPiemiņas svētbrīdis Dvēseļu dārzā 2020. gadā

dveselu_darzs

 

7. jūnijā plkst. 16.00 uz svētbrīdi Dvēseļu dārzā pie Sv. Alberta katoļu baznīcas (Liepājas ielā 38) būs gaidīts ikviens, kam dārgā piemiņā kāds priekšlaikus aizgājis bērniņš.

Publicēts autors kapelani | Komentāri ir izslēgtiSvētbrīdis bērnu piemiņai

Bērnu piemiņas diena

lutera draudze

Otrā decembra svētdiena, šogad 9. decembris, visā pasaulē ir diena, kad tiek pieminēti mūžībā aizgājušie bērni – mazi un lieli, nemaz nepiedzimuši vai dzīvojuši dienas, mēnešus vai gadus. Šajā dienā plkst. 19.00 (pēc vietējā laika) organizācija “The Compassionate Friends” (Līdzjūtīgie draugi) visā pasaulē aicina aizdegt svecītes. Tā jau no pašas rītausmas šajā dienā tiks radīts gaismas ceļš – tas sāksies tālu Austrumos, kur saule uzlekusi pirmā, un šķērsos visu zemeslodi.

Kaut kur iedegas pirmā gaismiņa, tad otrā, tad trešā un tā uz priekšu – cauri visām laika joslām. Katra jauna gaismiņa palīdz šim ceļam virzīties uz priekšu, jo to veido cilvēki, kuri izlēmuši, ka, neskatoties uz bērna zaudējumu, viņu dzīvēs ir vieta gaismai. Tomēr tas nav spožs, taisns, gaismas pieliets ceļš. Tumsas pārrāvumi starp mazajām liesmiņām var būt ļoti gari, bet ikviens tumsas posms beidzas ar to, ka kaut kur atkal iedegas gaisma. Vienas diennakts laikā šīs gaismiņas apies apkārt zemeslodei un pēdējā no tām tiks iedegta tuvu pirmajai, kas jau sen izdzisusi.

9. decembris šogad ir diena, kurā, aizdedzot svecītes un pieminot savus tik agri aizgājušos dēlus un un meitas, brāļus un māsas, un mazbērnus, mēs varam apzināties, ka aiz visas tumsas, bēdām un sērām, kas bija vai ir tagad, ir gaisma, kas atrodas mūsu būtības pamatos. Mazā sveces liesmiņa, ko iededzam, ir kā šīs gaismas simbols un klusa, gandrīz netverama apņemšanās, kas vēl pati par sevi šaubās, ka mēs gribam atkal būt laimīgi. Mēs negribam aizmirst, mēs gribam vienmēr atcerēties un pieminēt, bet tomēr būt laimīgi. Mēs drīkstam tādi būt!

Rīgas Lutera baznīcā, Torņakalna ielā 3, svētdien, 9. decembrī, dievkalpojumā plkst. 11.00 uz īpašu aizlūguma brīdi tiek aicināts ikviens, kurš vēlas pieminēt savus mūžībā aizgājušos bērnus.

Tuvāka informācija:

Linards Rozentāls, Rīgas Lutera draudzes mācītājs, tālr. 29220416, linards.rozentals@luteradraudze.lv

Publicēts iekš Uncategorized | Komentēt

HOPE apmaiņas programma

2018. gada maija mēnesī vairākās lielākajās Latvijas slimnīcās viesojās Eiropas Slimnīcu un Veselības aprūpes federācijas (HOPE) apmaiņas programmas dalībnieki. Šī gada programmas tēma bija “Veselības aprūpes kvalitātes uzlabošana lietojot pacientu pieredzes un kompetences: Vai esam gatavi?” Komandā bija dažādu veselības aprūpē strādājošu profesiju pārstāvji no Vācijas, Slovēnijas, Holandes un Spānijas slimnīcām. Programma noslēdzās ar konferenci Stokholmā, kur starptautiskās delegācijas pārstāvji prezentēja savu pieredzi Latvijas slimnīcās, cita starpā izvēloties Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas kapelānu praksi kā paraugu, no kā mācīties un kuru vērts pārņemt. Sīkāka informācija pieejama šeit: http://www.hope.be/hope_agora_2018/

Screenshot 2018-06-22 at 17.19.49Prezentācija pieejama šeit: http://www.hope.be/wp-content/uploads/2018/06/7.-Latvia.pdf

 

Publicēts iekš Aktualitātes, Uncategorized | Komentāri ir izslēgtiHOPE apmaiņas programma