IEVADS KLĪNISKAJĀ GARĪGAJĀ APRŪPĒ

LATVIJAS PROFESIONĀLO VESELĪBAS APRŪPES KAPELĀNU ASOCIĀCIJA

piedāvā  apmācības kursu

“IEVADS KLĪNISKAJĀ GARĪGAJĀ APRŪPĒ”

2023. gada marts – maijs

Kurss “Ievads klīniskajā garīgajā aprūpē” piedāvā interesentiem iespēju padziļināt un nostiprināt zināšanas personīgās, profesionālās un garīgās attīstības ietvaros.

Kursa vadītāja
Dace Soldāne, Bc. theol., Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas valdes locekle, SIA Vidzemes slimnīcas profesionālā veselības aprūpes kapelāne, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācijas AIRI trenere, ģimenes asistente.

Kursa asistente
Kristīne Dzelzīte, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas Garīgās aprūpes un sociālā darba dienesta kapelāne.

Supervizore
Dana Kalniņa-Zaķe, Mg. theol, LSA sertificēta supervizore

Vieslektori: dažādu specialitāšu profesionāļi.

Kursa mērķi:
• Mudināt kursa dalībnieku iepazīt sevi kā garīgās aprūpes sniedzēju un izvērtēt, kā viņa/s garīgā aprūpe ietekmē citas personas.
• Mudināt kursa dalībnieku izvērtēt, kā viņa/s pasaules uzskats, vērtības, pieņēmumi, “stiprās” un “vājās” puses ietekmē un nosaka viņa/s sniegto garīgo aprūpi.
• Iepazīstināt kursa dalībniekus ar klīnisko apmācības modeli un palīdzēt to izmantot savu mācību mērķu sasniegšanai.

Programmas uzdevumi:

Attīstīt refleksijas iemaņas
• attīstīt kursa dalībnieka pašizpratni un spēju pielietot klīnisko apmācību metodi;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju pielietot gan individuālo, gan grupas supervīziju personīgajā un profesionālajā izaugsmē, ieskaitot spēju veikt pašsupervīziju.

Veicināt formāciju un izaugsmi
• attīstīt kursa dalībnieka spēju apzināties sevi kā garīgās aprūpes sniedzējus un to, ka viņa/s darbs ietekmē/atstāj iespaidu uz aprūpējamiem;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju apzināties, kā viņa/s attieksmes, vērtības un pieņēmumi, stiprās un vājās puses iespaido viņa/s sniegto garīgo aprūpi;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju iesaistīt un izmantot pārējos grupas dalībniekus savas personības un pastorālās funkcionēšanas atbalstam, konfrontēšanai un noskaidrošanai.

Attīstīt šādas kompetences:
• attīstīt kursa dalībnieka spēju apzināties un izprast, kā cilvēki, sociālie apstākļi, sistēmas un struktūras iespaido viņa/s un pārējo personu dzīves un kā šos jautājumus efektīvi aktualizēt savā aprūpē;
• attīstīt kursa dalībnieka iemaņas, sniedzot intensīvu un ekstensīvu garīgo aprūpi;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju efektīvi lietot garīgajā aprūpē savu reliģisko/ garīgo pieredzi, teoloģiskās koncepcijas un zināšanas personības teorijās un starppersonu attiecību un dinamikas teorijās;
• sniegt iespēju kursa dalībniekam praktizēt savu pastorālo identitāti profesionālās attiecībās un efektīvu darbu starpdisciplinārās aprūpes komandas ietvaros;
• attīstīt kursa dalībnieka spēju pielietot savu individuālu skatījumu pastorālo un pravietisko funkciju ietvaros, gan sludinot, mācot, vadot, administrējot un sniedzot garīgo aprūpi.

Programmas noslēgumā kursa dalībnieks demonstrē šādas spējas:

Formācijas un izaugsmes jomā:
• spēj artikulēt sava reliģiskā / garīgā mantojuma centrālās tēmas un to, kā viņa/s teoloģiskā izpratne balsta viņa/s kalpošanu;
• spēj identificēt un aprakstīt galvenos viņa/s dzīves notikumus, attiecības un kultūrkontekstus, kas ietekmē viņa/s personības identitāti sniedzot garīgo aprūpi;
• spēj izmantot grupas un supervizora sniegto atgriezenisko saiti par savu garīgās aprūpes praksi.

Kompetences jomā:
• spēj riskēt un piedāvāt atbilstošu atgriezenisko saiti piemērotā brīdī;
• spēj atpazīt attiecību dinamiku grupas kontekstā;
• var demonstrēt kursa programmā piedāvāto konceptuālo nostādņu integrāciju savā garīgās aprūpes praksē;
• spēj dibināt palīdzošas attiecības dažādās iedzīvotāju grupās – gan to ietvaros, gan starp tām.

Refleksijas jomā:
• spēj izmantot klīnisko apmācību metodi savu mācību mērķu sasniegšanai;
• spēj formulēt skaidrus un specifiskus mērķus savā turpmākajā garīgajā formācijā, balstoties uz savām “stiprajām” un “vājajām” pusēm.


Prakse

Katrs grupas dalībnieks, atbilstoši savām iespējām un dzīvesvietai patstāvīgi vai ar kursa mācībspēku atbalstu atrod savas individuālās prakses vietu ar veselību un garīgo aprūpi saistītā institūcijā. Prakses apjoms kursā vismaz 35 astronomiskās stundas.

Kursa apjoms/ dalībnieku skaits/maksa

Kursa ilgums — 3 mēneši. Nodarbības tiks organizētas moduļu veidā — divas reizes mēnesī: piektdienas vakars attālināti (2 h), sestdiena (8 h) un svētdiena (8h) klātienē, kopā 6 moduļi.
Katrs kursa dalībnieks programmas laikā obligāti apmeklē noteiktu skaitu individuālo un grupas supervīziju.
Kursa dalībnieku skaits grupā plānots no 5 līdz 8 personām.
Kursa maksa (ieskaitot individuālās supervīzijas un mācību materiālus) 792 eur (pastāv iespēja atsevišķi vienojoties maksāt reizi mēnesī 264 eur vai par katru moduli 132 eur).

PIETEIKŠANĀS

Uzņemšana kursā notiek konkursa kārtībā divās kārtās:

I. Dokumentu iesniegšana

 1. Pieteikums
  Pieteikums izdarāms rakstiskā formā aizpildot kursa dalībnieka anketu.
 2. Dzīvesstāsts
  Jāraksta brīvā formā vadoties pēc plāna “Vadlīnijas dzīvesstāsta rakstīšanai”. Apjoms, dziļums un žanrs pēc izvēles.
 3. Vienas sarunas apraksts
  Vienas personīgas sarunas/tikšanās (piemēram, atbalstošas) apraksts. Aicinājums to
  atainot dialoga veidā (līdzīgi kā lugas teksts), proti, kas tika teikts, kas notika un kā tas bija, kad saruna notika.

  Visu dokumentu nosūtīšanas termiņš ir 2022. gada 31. janvāris (e-pasta datums).

II. Individuāla intervija

Grupas komplektēšana notiek atlases veidā balstoties uz anketu, dzīvesstāstu un interviju rezultātiem, ievērojot nepieciešamību pēc dažādības. Pēc dokumentu saņemšanas un izskatīšanas, kandidāti atlases veidā tiks aicināti uz otro kārtu – interviju.


Prasības reflektantiem:

 • Uzsākta vai pabeigta teoloģiskā izglītība (kursā var pieteikties jebkurai konfesijai/reliģijai piederīgie) un/vai augstākā izglītība humanitārajās, sociālajās zinātnēs vai medicīnā.
 • Iepriekšēja pieredze darbā ar cilvēkiem šādās jomās: reliģija, sociālais darbs, pedagoģija, ārstniecība, aprūpe, NVO, brīvprātīgais darbs utmldz.
 • Komunikācijas prasmes, attīstīta empātija, tolerance, diskrētums; emocionāla stabilitāte strādājot ilgstošas un intensīvas psihoemocionālas spriedzes apstākļos.