NEPIECIEŠAMIE DOKUMENTI

NEPIECIEŠAMO DOKUMENTU SAGATAVOŠANA PIRMS STĀŠANĀS SERTIFIKĀCIJAS KOMISIJAS PRIEKŠĀ (kandidāti)

Sertifikācijas intervijas ir paredzētas katru gadu. Visiem materāliem jābūt iesniegtiem latviešu valodā vai latviešu un angļu valodā atkarībā no komisijas sastāva norādītajos termiņos. Sertifikātu svinīga pasniegšana paredzēta LPVAKA  kopsapulces vai konferences laikā.

Kandidāts ir atbildīgs par nepieciešamo dokumentu pieprasīšanu, saņemšanu, sagatavošanu un nogādāšanu divos eksemplāros LPVAKA Sertifikācijas komisijas priekšsēdētājam līdz noteiktajam datumam.

 1. A daļa – pieteikums:
 1. iesniegums (brīvā formā adresēts LPVAKA Sertifikācijas komisijai, piemēram, Lūdzu atļauju kārtot Sertifikācijas eksāmenu 2010. gadā);
 2. CV;
 3. pēdējās pabeigtās izglītības dokuments vai izziņa no izglītības iestādes par iesāktu/turpinošos izglītību (kopija);
 4. ordinācijas vai cits garīgā darbinieka apstiprinājuma dokuments (ja tāds ir) (kopija).

 

 1. B daļa – rekomendējošie dokumenti un klīniskās pastorālās izglītības izvērtējums:
 1. kandidātu nosūtošās ticības kopienas (piem., Baznīcas) atzinums par piemērotību kapelāna kalpošanai;
 2. iestādes administrācijas izsniegta izziņa par viena gada pilna laika vai divu gadu nepilna laika darbu iestādes štata kapelāna (vai kapelāna palīga) amatā;
 3. divas rekomendācijas vēstules no kolēģiem, ar kuriem kandidātam ir darba attiecības (viena no kapelāna, otra var būt no citas veselības aprūpes disciplīnas pārstāvja, piem., ārsta, māsas, sociālā darbinieka). Vēstulēm jārekomendē kandidāts sertifikāta saņemšanai.
 4. dokuments par sekmīgi pabeigtu klīniskās pastorālās apmācības kursu.

 

 1. C daļa – esejas (tiek iesniegtas arī elektroniski):

– Divas (2) sarunu analīzes . Vismaz vienai jābūt no kandidāta patreizējās darba vietas, kas notikusi ne vairāk kā 12 mēnešus pirms iesniegšanas brīža.

– Dzīvesstāsts no septiņām (7) līdz desmit (10) lappusēm (ar 1.5 rindu atstarpi), kas apraksta, kā kandidāta ģimene, garīgais ceļš un dzīves stāsts ir iespaidojuši viņa aicinājumu, izvēles, mērķus un kalpošanu.

– Kompetenču eseja ne vairāk kā astoņas (8) lappuses gara, kas demonstrē kā tiek sasniegti/izpildīti kompetences standarti.

 

 1. Maksa.

Kandidāts iemaksā sertifikācijas procedūras maksu, kuras apmēru ir noteikusi Sertifikācijas komisija un kas jāiemaksā LPVAKA kontā ne vēlāk kā vienu mēnesi pirms sertifikācijas intervijas. Nesertificēšanas gadījumā tā netiek atmaksāta.
Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija (LPVAKA)
Reģistrācijas numurs: 40008094061
DnB Banka
Konts: LV77RIKO0002013041853