Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija

Misija

Latvijas Profesionālo Veselības aprūpes kapelānu asociācijas misija ir veidot starpkonfesionālam un starpticību dialogam atvērtu sistēmu, kas apmāca, sagatavo, sertificē kapelānus un sekmē viņu profesionalitāti.
Profesionāli kapelāni, balstoties uz personīgajiem, ticības, kultūras un kopienas resursiem, sniedz garīgo aprūpi personām, kas atrodas veselības aprūpes iestādē. Pamatojoties uz šo personu eksistenciālajām, garīgajām un reliģiskajām vajadzībām, profesionāli kapelāni sniedz garīgu atbalstu, padomu un remdinājumu ciešanās.

Vīzija

LPVAKA vīzija ir profesionālas klīniskās garīgās aprūpes integrācija veselības aprūpē un augsti kvalificēti garīgās aprūpes speciālisti ikvienā veselības aprūpes iestādē Latvijā.

Vērtības*

 • Ikvienas personas cieņa un vērtība.
 • Ticība kā veseluma būtiska dimensija.
 • Garīgā aprūpe personām, kopienām, organizācijām un sistēmām.
 • Inkluzivitāte un dažādība.
 • Taisnīgums un vienlīdzība visiem.
 • Profesionāla kompetence un prakse ētikas normu ietvaros.

*Vērtību formulējumi ar atļauju pārņemti no Profesionālo Kapelānu asociācijas (Association of Professional Chaplaincy)

Mērķi

 • Rūpēties par Latvijas veselības aprūpes kapelāna/garīgās aprūpes sniedzēja (turpmāk tekstā kapelāna) profesionālo sagatavotību, kas nepieciešama, lai kalpotu pacientu, viņu tuvinieku un citu apmeklētāju, kā arī veselības aprūpes iestādes personāla eksistenciālajām, garīgajām un reliģiskajām vajadzībām.
 • izglītot sabiedrību par kapelāna lomu un nozīmi pacienta dziedināšanā un atveseļošanās veicināšanā, kā arī vietu un lomu veselības aprūpes sistēmā, sekmējot profesionālas garīgās aprūpes integrāciju veselības aprūpes sistēmā;
 • sniegt ieguldījumu Latvijas iedzīvotāju veselības aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

Galvenie uzdevumi

 • izstrādāt un uzturēt augstu veselības aprūpes kapelāna profesijas standartus;
 • izstrādāt un īstenot veselības aprūpes kapelāna profesionālās izglītības programmas;
 • izstrādāt un īstenot veselības aprūpes kapelāna profesionālās sertifikācijas procedūras;
 • balstoties uz Asociācijas izstrādātiem un Asociācijas valdes apstiprinātiem veselības aprūpes kapelāna profesijas standartiem, nodrošināt kapelānu apmācību un profesionālo izaugsmi;
 • regulāri rūpēties par kapelānu profesionālo sagatavotību, sertifikāciju un resertifikāciju;
 • veikt kapelānu darba rezultātu apkopošanu, statistiku un analīzi;
 • iesaistīties starptautisko profesionālo kapelānu asociāciju darbībā;
 • organizēt kapelānu profesionālās sadarbības pasākumus;
 • izskatīt kapelānu darbības ētiku un piedalīties medicīnas ētikas problēmu risināšanā.
 • veicināt partnerattiecības starp Asociāciju un veselības aprūpes iestādēm, kā arī reliģiskajām un citām organizācijām.