STATŪTI

Statūtu grozījumi apstiprināti LPVAKA biedru kopsapulcē Rīgā, 2020. gada 10. martā.

  1. nodaļa. Biedrības nosaukums.

1.1. Biedrības nosaukums ir:

“Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija”.

1.2. Biedrības nosaukuma saīsinājums ir:  LPVAKA

  1. nodaļa. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības “Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācija” (turpmāk tekstā Asociācija) mērķi ir:

2.1.1. rūpēties par Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesionālo sagatavotību, kas nepieciešama, lai kalpotu pacientu, viņu tuvinieku un citu apmeklētāju, kā arī veselības aprūpes iestādes personāla eksistenciālajām, garīgajām un reliģiskajām vajadzībām;

2.1.2. izglītot sabiedrību par kapelāna lomu un nozīmi pacienta dziedināšanā un atveseļošanās veicināšanā, kā arī vietu un lomu veselības aprūpes sistēmā, tādējādi sekmējot profesionālas garīgās aprūpes integrāciju veselības aprūpes sistēmā;

2.1.3  sniegt ieguldījumu Latvijas veselības aprūpes iestādēs esošo personu veselības aprūpes un dzīves kvalitātes uzlabošanā.

2.2. Asociācijas galvenie uzdevumi ir:

2.2.1. izstrādāt un uzturēt augstu veselības aprūpes kapelāna profesijas standartus;

2.2.2. izstrādāt un īstenot veselības aprūpes kapelāna profesionālās izglītības programmas;

un profesionālās sertifikācijas procedūras;

2.2.3. balstoties uz Asociācijas izstrādātiem un Asociācijas valdes apstiprinātiem veselības aprūpes kapelāna profesijas standartiem, nodrošināt kapelānu apmācību un profesionālo izaugsmi;

2.2.4. regulāri rūpēties par kapelānu profesionālo sagatavotību, sertifikāciju un sertifikācijas uzturēšanu;

2.2.5. veikt kapelānu darba rezultātu apkopošanu, statistiku un analīzi;

2.2.6. iesaistīties starptautisko profesionālo kapelānu asociāciju darbībā;

2.2.7. organizēt kapelānu profesionālās sadarbības pasākumus;

2.2.8. izskatīt kapelānu darbības ētiku un piedalīties medicīnas ētikas problēmu risināšanā.

2.2.9. veicināt partnerattiecības starp Asociāciju un veselības aprūpes iestādēm, kā arī reliģiskajām un citām organizācijām.

2.3. Asociācija šo mērķu īstenošanai var veikt:

2.3.1. naudas līdzekļu piesaistīšanu ar ziedojumu palīdzību un saimniecisku darbību;

2.3.2. citu darbību, kas nav pretrunā ar spēkā esošajiem likumiem.

  1. nodaļa. Biedrības darbības termiņš.

3.1. Asociācija ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

  1. nodaļa. Biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Asociācijā ir trīs (3) biedru kategorijas: biedrs, asociētais biedrs un Goda biedrs. Visas kategorijas atbilst prasībām, kuras noteiktas Asociācijas izstrādātos un Asociācijas valdes apstiprinātos Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesijas standartos. Biedri maksā iestāšanās un regulāru gada maksu, kuru apstiprina Asociācijas biedru ikgadējā kopsapulce.

4.2. Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga, Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša persona, kura ir ieguvusi Asociācijas valdes sertificēta, profesionāla kapelāna sertifikātu.

4.2.1. Valdes sertificēta  kapelāna sertifikātu Latvijas teritorijā izsniedz Asociācija, pamatojoties uz tās izstrādātu un valdes apstiprinātu sertifikācijas procedūru nolikumu un valdes apstiprinātiem veselības aprūpes kapelāna profesijas standartiem.

4.2.2. Asociācijas sertifikācijas komisija, pamatojoties uz sertifikācijas procedūru nolikumu, izskata pieteicēja iesniegtos materiālus nolikumā noteiktā laika periodā un intervē kandidātu.

4.2.3. Balstoties uz intervijas rezultātiem, Asociācijas sertifikācijas komisija iesniedz rekomendāciju valdei apstiprināšanai.

4.2.4. Par biedru uzņemšanu lemj valdes sēdē ar klātesošo lemttiesīgas valdes locekļu balsu vairākumu.

4.2.5. Par biedra uzņemšanas dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts lēmums. Valdei lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.2.6. Valdes noraidoša lēmuma gadījumā pieteicējs var pārsūdzēt lēmumu biedru kopsapulcē. Ja kopsapulces biedru vairākums pieņem noraidošu lēmumu, tad pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.2.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas, rakstiski paziņojot par to valdei.

4.2.8. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar valdes lēmumu, ja:

4.2.8.1. biedrs ar savu rīcību traucē Asociācijas mērķu sasniegšanai, kaitē Asociācijas godam, pārkāpj Kapelānu ētikas kodeksu, neievēro statūtus vai ir nodarījis organizācijai materiālos zaudējumus;

4.2.8.2. vairāk kā divus gadus biedra profesionālā darbība nav saistīta ar garīgo aprūpi veselības aprūpes jomā (izņemot Latvijas Darba likumdošanā paredzētos gadījumus) un viņš neatbilst prasībām par sertifikācijas uzturēšanu, kuras noteiktas Asociācijas izstrādātos un Asociācijas valdes apstiprinātos Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesijas standartos;

4.2.8.3. biedrs neiemaksā iestāšanās un biedra naudu vairāk nekā pusgadu;

4.2.8.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.2.8.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.2.9. Jautājumu par Asociācijas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Asociācijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstiski izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.2.10. Ja biedrs izstājas pēc paša vēlēšanās vai tiek izslēgts, iestāšanās un biedru maksas viņam netiek atmaksātas, kā arī viņš nav tiesīgs iegūt un pārvaldīt Asociācijas īpašumus, tā daļas un finanšu līdzekļus, viņš nedrīkst lietot Asociācijas  nosaukumu vai simboliku.

4.3. Par asociēto biedru var kļūt fiziska persona, kura iegūst LPVAKA profesionāla veselības aprūpes kapelāna standartam atbilstošu izglītību.

4.4 Par nozīmīgu ieguldījumu Asociācijas attīstībā Latvijā var iedibināt Goda biedra statusu.

4.4.1. Par Asociācijas Goda biedru var ievēlēt jebkuru personu, kurai ir izcili nopelni kapelānu darbības attīstībā Latvijā.

4.4.2. Lai kļūtu par Asociācijas Goda biedru nepieciešams triju Asociācijas biedru rakstisks ieteikums.

4.4.3. Goda biedrus ievēl Asociācijas biedru kopsapulce ar balsu vairākumu.

  1. nodaļa. Biedru pienākumi un tiesības

5.1. Biedru pienākumi ir:

5.1.1. ievērot Asociācijas statūtus un pildīt biedru pilnsapulces un valdes lēmumus;

5.1.2. ievērot valdes sertificēta kapelāna statusa uzturēšanas nosacījumus, kas noteikti Asociācijas izstrādātos un Asociācijas valdes apstiprinātos Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesijas standartos;

5.1.3. ievērot Profesionālo veselības aprūpes kapelānu ētikas kodeksu;

5.1.4. ar savu aktīvu līdzdalību sekmēt pasākumus Asociācijas mērķu un uzdevumu realizēšanai;

5.1.5. nepieļaut rīcību, kas grauj Asociācijas reputāciju sabiedrībā vai kavē veselības aprūpes attīstību Latvijā;

5.1.6. regulāri maksāt biedra naudu.

5.2. Saistības biedram var noteikt ar biedru kopsapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šī biedra piekrišana.

5.3. Visiem Asociācijas biedriem ir vienādas tiesības. Tās ir:

5.3.1. piedalīties Asociācijas pārvaldē un darboties struktūrvienībās statūtos un atbilstošos nolikumos noteiktajā kārtībā;

5.3.2. vēlēt un tikt ievēlētam Asociācijas valdē un citos vēlētos amatos;

5.3.3. saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā, iepazīties ar Asociācijas institūciju lēmumiem un rīkojumiem;

5.3.4. piedalīties Asociācijas organizētajos pasākumos;

5.3.5. iesniegt priekšlikumus par organizācijas darbību un tās uzlabošanu un aizstāvēt savu viedokli;

5.3.5. brīvi darboties citās organizācijās;

5.3.6. brīvi izstāties no Asociācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

5.3.7. Katram biedram ir viena balss.

5.4. Visiem asociētajiem biedriem un Goda biedriem ir vienādas tiesības. Tās ir:

5.4.1.saņemt informāciju par Asociācijas darbību, tai skaitā, iepazīties ar Asociācijas institūciju lēmumiem un rīkojumiem;

5.4.2. piedalīties Asociācijas organizētajos pasākumos;

5.4.3. iesniegt priekšlikumus par organizācijas darbību un tās uzlabošanu un aizstāvēt savu viedokli;

5.4.4. brīvi darboties citās organizācijās;

5.4.5. brīvi izstāties no Asociācijas, iesniedzot valdei rakstisku iesniegumu.

5.4.6. asociētajiem biedriem un Goda biedriem ir padomdevēja tiesības.

5.5. Visiem asociētajiem biedriem un Goda biedriem ir vienādi pienākumi. Tie ir:

5.5.1.ievērot Profesionālo veselības aprūpes kapelānu ētikas kodeksu;

5.5.2. popularizēt Asociācijas mērķus un pasākumus;

5.5.3. sniegt padomu un palīdzēt savu iespēju robežās mērķu īstenošanā un uzdevumu realizēšanā;

5.5.3. nepieļaut rīcību, kas grauj Asociācijas reputāciju sabiedrībā vai kavē veselības aprūpes attīstību Latvijā.

  1. nodaļa. Biedrības struktūrvienības.

6.1. Ar biedru kopsapulces lēmumu var tikt izveidotas Asociācijas teritoriālās un citas struktūrvienības.

6.2. Struktūrvienību darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar Asociāciju  regulē Asociācijas izstrādāts un biedru kopsapulces apstiprināts struktūrvienību nolikums.

6.3. Asociācija par savām saistībām atbild ar visu savu mantu. Asociācija neatbild par biedru saistībām. Biedri neatbild par Asociācijas saistībām.

6.4. Jautājumi, kas nav tieši ietverti šajos statūtos tiek risināti saskaņā ar atbilstošajiem LR likumiem.

  1. Biedru kopsapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana.

7.1. Biedru kopsapulce ir augstākā Asociācijas lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru kopsapulcē ir tiesīgi piedalīties Asociācijas biedri. Biedri var piedalīties biedru kopsapulcē tikai personīgi.

7.3. Kārtējā biedru kopsapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā – ne vēlāk kā līdz 30. novembrim.

7.4. Ārkārtas biedru kopsapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstiski pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa Asociācijas biedru, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru kopsapulce tiek sasaukta, ne vēlāk kā divas nedēļas pirms sapulces, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu.

7.6. Biedru kopsapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru kopsapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, trīs līdz piecu nedēļu  laikā tiek sasaukta atkārtota biedru kopsapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru kopsapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, Asociācijas darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Kopsapulci vada kopsapulces ievēlēts valdes loceklis un protokolē kopsapulces ievēlēts protokolists. Protokolu paraksta sapulces vadītājs un protokolists.

7.10. Kopsapulces kompetencē ietilpst:

7.10.1. apspriest un pieņemt statūtus vai to grozījumus un papildinājumus;

7.10.2. ievēlēt valdi un revidentus, kā arī citu Asociācijas komisiju un darba grupu locekļus aizklāti balsojot;

7.10.3. atcelt no amata valdi, revidentus un citu Asociācijas struktūru locekļus aizklāti balsojot, ja šīs personas nav ievērojušas Asociācijas statūtus;

7.10.4. noklausīties valdes ziņojumu par gada darbu rezultātiem;

7.10.5. apstiprināt gada pārskatu;

7.10.6. izskatīt un apstiprināt revidenta atskaiti par finanšu līdzekļu izlietojumu;

7.10.7. noteikt ikgadējo biedru maksu;

7.10.8. lemt par Goda biedra statusa piešķiršanu;

7.10.9. izskatīt citus šajos statūtos neiekļautos ar Asociācijas darbību saistītos jautājumus.

  1. nodaļa. Izpildinstitūcija

8.1. Asociācijas izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no diviem (2) valdes locekļiem.

8.2. Asociācijas valdi ievēl uz pieciem gadiem.

8.3. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.4. Katrs valdes loceklis ir tiesīgs pārstāvēt Asociāciju atsevišķi.

8.5. Valdes sēdes tiek sasauktas pēc vajadzības, bet ne retāk kā vienu reizi gadā.

8.6. Valdes sēdi sasauc jebkurš valdes loceklis.

8.7. Valdes sēde ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no valdes locekļiem.

8.8. Lēmumi tiek pieņemti ar klātesošo valdes locekļu balsu vairākumu.

8.9. Katrs valdes loceklis ar valdes lēmumu vai kopsapulcē noteiktajā kārtībā risina administratīvos, saimnieciskos un finansiālos jautājumus, tai skaitā:

8.9.1. vienpersoniski pārstāv Asociāciju valsts, pašvaldību, sabiedriskajās u.c. organizācijās un institūcijās;

8.9.2. paraksta finanšu dokumentus, rīkojas ar Asociācijas īpašumu un līdzekļiem;

slēdz saimnieciska rakstura līgumus ar fiziskām un juridiskām personām, kā arī veic citas Asociācijas mērķiem atbilstošas darbības;

8.9.3. izdod pilnvaras, atver vai slēdz banku rēķinus un norēķinu kontus;

8.9.4. pieņem un atbrīvo no darba algotus darbiniekus, saskaņā ar štata sarakstiem un LR Darba likumu kodeksu, darba līguma nosacījumiem, izdod rīkojumus, kas obligāti algotiem darbiniekiem;

8.9.5. informē pārējos valdes locekļus par savu darbību;

9.nodaļa. Revidents.

9.1. Asociācijas saimnieciskās un finansiālās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru kopsapulce uz vienu gadu.

9.2. Revidents nevar būt valdes loceklis.

9.3. Revidents:

9.3.1. veic Asociācijas mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

9.3.2. dod atzinumu par Asociācijas budžetu un gada pārskatu;

9.3.3. izvērtē Asociācijas grāmatvedības un lietvedības darbu;

9.3.4. sniedz ieteikumus par Asociācijas finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu.

9.4. Revidents no Asociācijas pārvaldes institūcijām var pieprasīt visus kontroles veikšanai nepieciešamos dokumentus;

9.5. Nepieciešamības gadījumā revidents kontroles darbam var piesaistīt ekspertus.

9.6. Revidents gatavo slēdzienu un sniedz ziņojumu kopsapulcei par mantas un finanšu līdzekļu izlietojumu un stāvokli.

9.7. Revidents veic revīziju kopsapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.8. Kopsapulce apstiprina gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

  1. Asociācijas finansiālā un saimnieciskā darbība.

10.1. Statūtos noteikto mērķu sasniegšanai Asociācija ir tiesīga:

– dibināt uzņēmējsabiedrības;

– veikt uzņēmējdarbību un citu saimniecisko darbību;

– iegādāties daļas vai akcijas, tai skaitā arī vērtspapīrus valsts, akciju vai uzņēmējsabiedrībās, likumā par biedrībām un nodibinājumiem noteiktajā kārtībā;

– apsaimniekot savu īpašumu un veikt citu LR likumos atļauto saimniecisko darbību.

10.2. Asociācijas līdzekļus veido:

–           juridisko un fizisko personu iestāšanās un biedru naudas iemaksas;

–           juridisko un fizisko personu brīvprātīgas iemaksas, ziedojumi, kā arī               privātpersonu, organizāciju, uzņēmumu, u.tml. dāvinājumi;

–           ienākumi, kas gūti no uzņēmējdarbības vai citas saimnieciskas darbības, kā arī no  zinātniskās un finanšu darbības;

–           līdzekļi, kas iegūti subsīdiju veidā no citiem fondiem, organizācijām, iestādēm,      uzņēmumiem un privātpersonām;

–           par Asociācijas līdzekļiem iegādātā manta;

–           mantinieka kārtā pārņemtais īpašums,

–           valdījumā pieņemtais īpašums,

–           ienākumi no depozītu noguldījumiem un kredītiem,

–           citi likumos atļautie līdzekļi.

10.3. Asociācijas līdzekļi tiek izlietoti tikai statūtos noteikto mērķu sasniegšanai.

  1. Asociācijas darbības izbeigšana un reorganizācija.

11.1. Jautājumu par Asociācijas darbības izbeigšanu, saskaņā ar likumu par biedrībām un nodibinājumiem, pieņem Asociācijas kopsapulce, ievērojot šo statūtu attiecīgās sadaļas nosacījumus.

11.2. Ja Asociācija tiek likvidēta, kopsapulce ieceļ Asociācijas likvidatorus, kas lemj par Asociācijas kustamā un nekustāmā u.c. īpašumu nodošanu Asociācijas statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai.

11.3. Likvidatori atskaitās par ar Asociācijas likvidāciju saistīto darbību Asociācijas augstākajai institūcijai – kopsapulcei.

11.4. Lēmums par Asociācijas pašlikvidāciju pieņemams arī gadījumos, kad tā sadalās mazākās organizācijās vai apvienojas ar citu organizāciju, dibinot jaunas organizācijas.

11.5. Asociācijai reorganizējoties, tās manta tiek sadalīta saskaņā ar nolikumu, ko izstrādā valde, paredzot mantas sadales kārtību šādā gadījumā. Kopsapulcei apstiprinot šādu nolikumu, manta sadalāma nolikumā paredzētajā kārtībā.