BIEDRI

No LPVAKA Statūtu 4. nodaļas: Biedru uzņemšana, izstāšanās un izslēgšana

4.1. Asociācijā ir divas (2) biedru kategorijas: biedrs, asociētais biedrs un Goda biedrs. Visas kategorijas atbilst prasībām, kuras noteiktas Asociācijas izstrādātos un Asociācijas valdes apstiprinātos Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesijas standartos. Biedri maksā iestāšanās un regulāru gada maksu, kuru apstiprina Asociācijas biedru ikgadējā kopsapulce.

4.2. Par Asociācijas biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga, Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša persona, kura ir ieguvusi Asociācijas valdes sertificēta, profesionāla kapelāna sertifikātu.

4.2.1. Valdes sertificēta  kapelāna sertifikātu Latvijas teritorijā izsniedz Asociācija, pamatojoties uz tās izstrādātu un valdes apstiprinātu sertifikācijas procedūru nolikumu un valdes apstiprinātiem veselības aprūpes kapelāna profesijas standartiem.

4.2.2. Asociācijas sertifikācijas komisija, pamatojoties uz sertifikācijas procedūru nolikumu, izskata pieteicēja iesniegtos materiālus nolikumā noteiktā laika periodā un intervē kandidātu.

4.2.3. Balstoties uz intervijas rezultātiem, Asociācijas sertifikācijas komisija iesniedz rekomendāciju valdei apstiprināšanai.

4.2.4. Par biedru uzņemšanu lemj valdes sēdē ar klātesošo lemttiesīgas valdes locekļu balsu vairākumu.

4.2.5. Par biedra uzņemšanas dienu uzskatāma diena, kad par to pieņemts lēmums. Valdei lēmums rakstiski jāpaziņo pieteicējam piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.2.6. Valdes noraidoša lēmuma gadījumā pieteicējs var pārsūdzēt lēmumu biedru kopsapulcē. Ja kopsapulces biedru vairākums pieņem noraidošu lēmumu, tad pieteicējs var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada.

4.2.7. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Asociācijas, rakstiski paziņojot par to valdei.

4.2.8. Biedru var izslēgt no Asociācijas ar valdes lēmumu, ja:

4.2.8.1. biedrs ar savu rīcību traucē Asociācijas mērķu sasniegšanai, kaitē Asociācijas godam, pārkāpj Kapelānu ētikas kodeksu, neievēro statūtus vai ir nodarījis organizācijai materiālos zaudējumus;

4.2.8.2. vairāk kā divus gadus biedra profesionālā darbība nav saistīta ar garīgo aprūpi veselības aprūpes jomā (izņemot Latvijas Darba likumdošanā paredzētos gadījumus) un viņš neatbilst prasībām par sertifikācijas uzturēšanu, kuras noteiktas Asociācijas izstrādātos un Asociācijas valdes apstiprinātos Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesijas standartos;

4.2.8.3. biedrs neiemaksā iestāšanās un biedra naudu vairāk nekā pusgadu;

4.2.8.4. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.2.8.5. biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.2.9. Jautājumu par Asociācijas biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no Asociācijas un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstiski izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.2.10. Ja biedrs izstājas pēc paša vēlēšanās vai tiek izslēgts, iestāšanās un biedru maksas viņam netiek atmaksātas, kā arī viņš nav tiesīgs iegūt un pārvaldīt Asociācijas īpašumus, tā daļas un finanšu līdzekļus, viņš nedrīkst lietot Asociācijas  nosaukumu vai simboliku.

 

4.3. Par asociēto biedru var kļūt fiziska persona, kura iegūst LPVAKA profesionāla veselības aprūpes kapelāna standartam atbilstošu izglītību.

4.4 Par nozīmīgu ieguldījumu Asociācijas attīstībā Latvijā var iedibināt Goda biedra statusu.

4.4.1. Par Asociācijas Goda biedru var ievēlēt jebkuru personu, kurai ir izcili nopelni kapelānu darbības attīstībā Latvijā.

4.4.2. Lai kļūtu par Asociācijas Goda biedru nepieciešams triju Asociācijas biedru rakstisks ieteikums.

4.4.3. Goda biedrus ievēl Asociācijas biedru kopsapulce ar balsu vairākumu.