PROFESIJAS STANDARTI

Dokuments apstiprināts Latvijas Profesionālo veselības aprūpes kapelānu asociācijas valdes sēdē 2008. gada 21. novembrī. Tas tiek labots, grozīts vai papildināts ar LPVAKA valdes sēdes lēmumu.

LPVAKA VALDES SERTIFICĒTS PROFESIONĀLAIS VESELĪBAS APRŪPES KAPELĀNS

A. DEFINĪCIJA

Persona, kas ir ieguvusi profesionāla veselības aprūpes kapelāna kvalifikāciju, ir izpildījusi piemērotības prasības, ir saņēmusi LPVAKA Sertifikācijas komisijas rekomendācijas un kuru ir apstiprinājusi LPVAKA Valde.

B. VISPĀRĒJIE STANDARTI

 • Bakalaura grāds teoloģijā vai 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība ar teoloģiju saistītā jomā, kas ietver vismaz 6 – 8 semestru apmācību (120 – 180 kredītpunkti), kuru par atbilstošu kalpošanai pieņem kandidātu izvirzošā reliģiskā organizācija.
 • Atbilstošās reliģiskās ticības kopienas atzinums (ecclesiastical endorsement) par piemērotību kapelāna kalpošanai.
 • Klīniskā pastorālā apmācība, kas ļauj funkcionēt kā kompetentam veselības aprūpes kapelānam. Nepieciešamā minimālā izglītība ir viens klīniskās pastorālās aprūpes apmācības kurss (līmenis) (100 stundas), kura programmu atzīst LPVAKA Valde.
 • Vismaz viena (1) gada pilnas slodzes vai divu (2) gadu pusslodzes kapelāna darba laika pieredze neskaitot mācību praksi vai rezidentūru.

Piezīme: Ja kandidāts ir izpildījis visas pārējās prasības izņemot šo, LPVAKA Sertifikācijas komisija var piešķirt uz vienu gadu valdes sertificēta kapelāna statusu, kamēr paiet viena gada prakse kapelāna amatā. Pēc viena gada termiņa izbeigšanās, kandidāts nosūta LPVAKA Valdei, izziņu no darba vietas, ka viena gada termiņš ir piepildīts un LPVAKA Valde apstiprina, ka sertifikācija stājas spēkā pilnā apmērā.

C. KOMPETENCES STANDARTI

Sertifikācijas komisija  pārbauda un apstiprina šeit minētās kompetences ikvienam Valdes sertificēta kapelāna statusa kandidātam.

 1. Pastorālās aprūpes teorija

Kandidāts demonstrē šādas spējas:

PAT1: Aprakstīt garīgās aprūpes teoloģiju, kurā ir integrēta pastorālās prakses teorija.

PAT2: Iekļaut pastorālās aprūpes sniegšanā pielietojamas zināšanas psiholoģijas un    socioloģijas disciplīnās, kā arī reliģijās un to praksēs.

PAT3: Iekļaut cilvēka attīstības garīgo un emocionālo dimensiju pastorālās aprūpes praksē.

PAT4: Demonstrēt pielietojamas, pastorālajam kontekstam atbilstošas zināšanas ētikā.

PAT5: Demonstrēt konceptuālu izpratni grupu dinamikā un organizacionālajā uzvedībā.

 

 1. Identitāte un uzvedības normas

Kandidāts demonstrē šādas spējas:

IUN1: Sniegt pastorālo aprūpi, kas respektē citu cilvēku fiziskās, emocionālās un garīgās  robežas.

IUN2: Lietot pastorālo autoritāti piemērotā veidā.

IUN3: Identificēt savas stiprās un vājās puses sniedzot profesionālu pastorālo aprūpi.

IUN4: Aprakstīt kā kandidāta jūtas, attieksmes, vērtības un pieņēmumi ietekmē viņa/s           pastorālo aprūpi.

IUN5: Aizstāvēt personu, kas ir kandidāta aprūpē.

IUN6: Funkcionēt Profesionālo Veselības aprūpes kapelānu Ētikas kodeksa ietvaros.

IUN7: Rūpēties par savu fizisko, emocionālo un garīgo labklājību.

Novērojamās kompetences (nav jāapraksta):

IUN8: Efektīvi komunicēt gan mutiski gan rakstiski.

IUN9: Pasniegt sevi tādā veidā, kas atspoguļo profesionālu uzvedību, tai skaitā, atbilstošu  ārējo izskatu un personīgo higiēnu.

 1. Pastorālā kompetence

Kandidāts demonstrē šādas spējas:

PAS1: Nodibināt, padziļināt un beigt pastorālas attiecības jūtīgi, atklāti un ar cieņu.

PAS2: Sniegt efektīvu pastorālu atbalstu, kas veicina pacientu, viņu tuvinieku un personāla  labklājību.

PAS3: Sniegt pastorālu aprūpi, kas respektē dažādību un atšķirības, tai skaitā, bet ne tikai  kultūras, dzimuma, seksuālās orientācijas un garīgo/ticības prakšu dažādību un  atšķirības.

PAS4: Izvērtēt prioritātes (steidzamības pakāpi) un pārzināt/veikt krīzes menedžmentu  pastorālās aprūpes prakses ietvaros.

PAS5: Sniegt pastorālu aprūpi personām, kas pārdzīvo zaudējumu un sēras.

PAS6: Formulēt un pielietot garīgā izvērtējuma metodes, kas papildina pacienta aprūpes  plānu.

PAS7: Darīt pieejamus atbilstošus reliģiskos/garīgos resursus pacientiem, viņu tuviniekiem un personālam.

PAS8: Attīstīt, koordinēt un sekmēt publiskos dievkalpojumus/rituālus, kas piemēroti    konkrētajiem apstākļiem un vajadzībām.

PAS9: Veicināt teoloģisku reflekciju pastorālās aprūpes praksē.

 

 1. Profesionālā kompetence

Kandidāts demonstrē šādas spējas:

PRO1: Sekmēt pastorālās/garīgās aprūpes integrāciju institūcijas dzīvē un pakalpojumos.

PRO2: Nodibināt un uzturēt profesionālas un starpdisciplināras attiecības.

PRO3: Demonstrēt izpratni par institucionālo kultūru un sistēmām, kā arī sistēmiskām    attiecībām.

PRO4: Atbalstīt, sekmēt un iedrošināt ētisku lēmumu pieņemšanu un aprūpi.

PRO5: Efektīvi dokumentēt savas aprūpes ieguldījumu atbilstošos aprūpes dokumentos.

PRO6: Veicināt sadarbību ar kopienas garīdzniecību un ticības grupu vadītājiem.

 

D. Profesionāla LPVAKA Valdes sertificēta kapelāna aktīva statusa saglabāšanas standarti

 1. Samaksāta ikgadējā biedra nauda.
 2. Personīgās un profesionālās izaugsmes prasību izpilde tālākizglītības programmas ietvaros.
 3. Aktuāla kalpošana institūcijas štata kapelāna amatā saskaņā ar Ētikas kodeksu.
 4. Kapelānu nosūtošās Baznīcas/ ticības kopienas atzinuma par piemērotību kapelāna kalpošanai aktuāla uzturēšana saskaņā ar tās prasībām.
 5. Ik pēc pieciem gadiem Sertifikācijas komisija izvērtē vai sertificētais kapelāns ir ievērojis LPVAKA Profesijas standartus (E) un nosūta protokolu LĀPPOS par resertifikāciju uz nākamajiem pieciem gadiem.

 

E. Profesionāla LPVAKA Valdes sertificēta kapelāna statusa zaudēšanas nosacījumi

Profesionāli LPVAKA Valdes sertificēti kapelāni var zaudēt savu statusu šādos gadījumos:

 1. Nav izpildītas personīgās un profesionālās izaugsmes prasības tālākizglītības programmas ietvaros. Katrs kapelāns ir atbildīgs par atskaites nonākšanu LPVAKA Valdē noteiktajā laikā (līdz katra nākošā gada 1. aprīlim). Ja sertifikāts tiek zaudēts šādā veidā, valdes sertificēts kaplāns automātiski iegūst asociētā kapelāna statusu.
 2. Laikā nenomaksāta biedra nauda.
 3. Pārkāpts Ētikas kodekss.
 4. Kapelānu nosūtošās Baznīcas/ ticības kopienas atzinuma par piemērotību kapelāna kalpošanai zaudēšana.
 5. Zaudējot LPVAKA sertifikātu automātiski tiek zaudēts LĀPPOS sertifikāts.

 

F. Profesionāla LPVAKA Valdes sertificēta kapelāna statusa atgūšanas nosacījumi

Profesionāli LPVAKA Valdes sertificēti kapelāni var atgūt zaudēto statusu izpildot šādas prasības:

 1. Izpildot trūkstošās personīgās un profesionālās izaugsmes prasības tālākizglītības programmas ietvaros.
 2. Samaksājot biedra naudu par periodu pilnā apmērā.
 3. Sniedzot LPVAKA Valdi apmierinošu paskaidrojumu par Ētikas kodeksa pārkāpumu.
 4. Iegūstot  kapelānu nosūtošās ticības kopienas atzinuma par piemērotību kapelāna kalpošanai pagarinājumu uz nākamo periodu.
 5. Izpildot 1. – 4. punktos minētās prasības tiek atgūts arī LĀPPOS sertifikāts.