KĀ KĻŪT PAR BIEDRU?

Par biedru var kļūt jebkura rīcībspējīga, Latvijā vai ārvalstīs dzīvojoša persona, kura ir ieguvusi Asociācijas izstrādātos un Asociācijas valdes apstiprinātos Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesijas standartos noteikto izglītību teoloģijā un klīniskajā pastorālajā aprūpē.

Par asociēto biedru varat kļūt, ja pašlaik apgūstiet Latvijas veselības aprūpes kapelāna profesijas standartiem atbilstošu izglītību teoloģijā un klīniskajā pastorālajā aprūpē.

Par biedrības atbalstītāju varat kļūt, ja vēlaties atbalstīt Asociāciju tās misijas, vīzijas, mērķu un uzdevumu sasniegšanā.

Lai iestātos Asociācijā, ir jāaizpilda pieteikuma forma.

Pieteikumu valde izskatīs tuvākajā sēdē un par lēmumu paziņos rakstiski piecu (5) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Lūdzu, sīkāk skatiet Statūtu 4.nodaļu „Biedru iestāšanās Biedrībā, izstāšanās un izslēgšana” un 5.nodaļu „Biedru tiesības un pienākumi”.

Biedru nauda

Jāsamaksā vienreizējs iestāšanās maksājums EUR 10.00, kuru neatgriež izstājoties.

Biedru naudu EUR 20.00 jāiemaksā līdz tekošā gada 30. novembrim.